KB logo

Landskabsarkitektur og bydesign: Myndigheder

Naturstyrelsen under Miljøministeriet udmønter regeringens miljø- og naturpolitik inden for blandt andet sikring af rent vand, beskyttelse, pleje og genopretning af natur, overordnet planlægning af byer og landskaber, naturoplevelser og naturformidling for befolkningen samt drift og administration af ministeriets skov- og naturarealer.

Slots- og kulturstyrelsen udvikler og vedligeholder blandt andet en række af statens haveanlæg og slotshaver samt arbejder med bevaring af kulturmiljøer, fredning, arkæologiske undersøgelser og verdensmål.

Miljøministeriet er ansvarlig for politik og lovgivning inden for natur- og miljøområdet.

Miljøstyrelsen under Miljøministeriet fastlægger mål og udarbejder strategier og handlingsplaner. Det kan fx være strategier om affald, miljøfaktorer og sundhed, eller handlingsplaner om kemikalier og miljøteknologi.

Byggeri - Københavns kommune. Byggetilladelser, byfornyelse, klimatilpasning, bevaring og ombygning i Københavns Kommune.

Geodatastyrelsen har til opgave at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.