Engelsk: Div. vejledning

Introduktion

British Academic Written English Corpus (BAWE)

Guideline: sådan indarbejder du videnskabsteori i din opgave

At skrive en BA-opgave er at øve sig i at forske, at demonstrere at man ved at forholde sig forskende til viden selv kan producere viden på baggrund af allerede eksisterende viden. Dette indebærer at man må gå videnskabeligt til værks, følge forskningstraditioner og præsentere ny viden ved hjælp af argumentation og dokumentation – det er det centrale i akademisk formidling.

Diverse bøger med opskrifter på akademisk skrivning er ikke en hurtig genvej til at lære at skrive en akademisk opgave, fordi de ofte implicit forudsætter en forforståelse af genren. For at kunne indoptage alle de gode råd, er det nødvendigt først at forstå hvad akademisk er ved at blive fortrolig med centrale termer fra videnskabsteorien. Denne guideline tilbyder dig en måde, hvorpå du kan indarbejde videnskabsteori i din BA-opgave. Det gør den ved at definere de centrale termer, som du skal bruge som platform for at opbygge din opgave. Du skaber således en ramme for at reflektere over det du vil undersøge. Indenfor denne ramme beslutter du, hvordan det perspektiv du vil anlægge kan organiseres, og derved kan du vurdere hvilken teori og metode (evt. teorier og metoder) du vil benytte.

Det er således dig, der opstiller de præmisser der er grundlaget for opgavens problembehandling, derfor skal din opgave også indeholde metakommunikation, dvs. at du skriver om hvordan du skriver:
 -  hvordan din opgave er struktureret og opgavens progression  (tekst-intern metakommunikation)
 -  dine refleksioner over den teori (teorier) du har valgt (tekst-ekstern metakommunikation)
Jo tydeligere præmisserne og grundlaget for opgavens problembehandling er, desto bedre grundlag er der for at bedømme den.

 I denne guideline kan du f.eks. læse om hvilken funktion teori og metode har i din opgave.