logo

Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab: Danmark og verden

Adresse

Københavns Universitetsbibliotek Frederiksberg
(KUB Frederiksberg)
Dyrlægevej 10
1870 Frederiksberg C
35332180
bibliotek@science.ku.dk
www.bibliotek.science.ku.dk

Find vej

Danmark og Verden

Husdyrbrug- og veterinærinformation på nettet

Danmark

Podcasts
Indeholder interviews med dyrlæger om forskellige faglige emner

Animal Ethics Dilemma
Et interaktivt læringsværkøj med en række etiske dilemmaer, som rejser spørgsmål ved vores behandling af dyr. Kan bruges af lærere og studerende som en del af et dyreetisk kursus.

Canine Inherited Disorders Database
Et samarbejde mellem Sir James Dunn Animal Welfare Centre, The Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island, og  The Canadian Veterinary Medical Association.
Målet for databasen er at reducere forekomsten af arvelige sygdomme hos hunde ved at stille information til rådighed for ejere og opdrættere, og ved at formidle den bedst mulige håndtering af disse sygdomme til dyrlæger.

Center for Vildtsundhed
Forskning i vildtsygdomme og overvågning af sundheden i danske vildtbestande. Centeret er et samarbejde mellem Veterinærinstituttet, DTU og Institut for Bioscience, AU samt Naturstyrelsen.

Dansk Zoonosecenter, Fødevareinstituttet, DTU.
Del af det nationale beredskab vedrørende udbrud af fødevarebårne sygdomme hos mennesker. Overvåger og forebygger smittespredning og deltager i bekæmpelse og eftersporing af zoonoseudbrud. Forskningsbaseret rådgivning og undervisning om zoonoser og fødevaresikkerhed er også en vigtig del af centrets opgaver.

Dyreetik.dk
Dyreetik.dk er en hjemmeside, som drives af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Fakultetet samarbejder om dyreetik på tværs af tre danske universiteter i regi af Center for Bioetik og Risikovurdering.

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Information og rapporter om ernæring, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og –teknologi,miljø.

Fødevarestyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug, og Fiskeri.
Lovgivning, regler, rapporter, og andre publikationer på veterinær- og fødevareområdet, Vetstat, som er et register over forbruget af receptpligtige lægemidler til dyr på ejendomsniveau.

Landbrug og fødevarer, Erhvervsorganisation, hvis formål er at varetage fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for landmænd og fødevarevirksomheder.

Landbrugsinfo (Dansk Landbrugsrådning)
Indeholder information om kvæg, svin, heste, pelsdyr og fjerkræ; økonomi & logivning, planteproduktion, byggeri, energi, it-værktøjer, som for eksempel Farmtal Online samt landbrugsfaglige artikler. Kodeord til Landbrugsinfo udleveres ved skranken i biblioteket til studerende/ansatte på LIFE.

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
Centret har ansvar for myndighedsopgaver og vidensudveksling i forbindelse med jordbrugs- og fødevareforskningen og fungerer som faglig indgang for områdets hovedinteressenter.

Dyreforsøgstilsynet, Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri. 
Love og bekendtgørelser, årsrapporter, statistik, afgørelser om dyreforsøg i Danmark.

Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Forsker i infektiøse husdyrsygdomme og stiller diagnoser på syge dyr. Vi rådgiver myndigheder og samarbejder med dem om det danske veterinære beredskab.

  • Dyrlægens indgang
    beskrivelser af nogle generelle forhold vedrørende laboratoriediagnostik,Beskrivelser af specifikke sygdomme, som er opdelt i de anmeldepligtige sygdomme og andre sygdomme. Formålet er at tydeliggøre de muligheder, som Veterinærinstituttet stiller til rådighed for dyrlæger.

Videncenter for Svineproduktion (del af Landbrug & Fødevarer) fagligt ansvar for forsøgs- og udviklingsopgaver vedrørende den levende gris samt formidling af viden. Rapporter og andre publikationer, skemaer, videoer med præcis og anvendelige viden til svineproduktionen, Dansk-engelsk, engelsk dansk ordliste med svinefaglige termer.

Internationalt

Animal Disease Notification System, ADNS
Anmeldelsessystem, der har som sit hovedformål at registrere og dokumentere visse vigtige smitsomme dyresygdomme. Giver øjeblikkelig adgang til oplysninger om smitsomme udbrud af dyresygdomme og sikrer, at handelen med levende dyr og produkter af animalsk oprindelse, ikke påvirkes unødigt.

ADNS er et system der ikke er direkte relateret til fødevaresikkerhed og den har ingen indvirkning på folkesundheden.

Canine Inherited Disorder Database Information til hundeejere og opdrættere om arvelige sygdomme hos hunde

Epizone (Network of Excellence for Epizootic Disease Diagnosis and Control).
Netværk til forbedring af forskningen om beredskab, forebyggelse, afsløring og bekæmpelse af epizootiske sygdomme i Europa. Information om sygdomme som: African horse sickness , African swine fever, avian influenza, bluetongue, classical swine fever

Crimean-Congo haemorrhagic fever, foot-and-mouth disease, lumpy skin disease, Newcastle disease, peste des petits ruminants

Rift-Valley fever, rinderpest, sheep and goat pox, viral diseases in aquaculture, West Nile virus

Federation of Veterinarians in Europe, FVE; Publikationer, nyhedsbrev, FVE Position papers inden for dyresundhed, dyrevelfærd, folkesundhed, veterinærmedicin, veterinærprofessionen, veterinæruddannelsen.

International Veterinary Information Service (IVIS)
Ved registrering fri adgang til veterinære e-bøger, tidsskrifter, proceedings osv.

Wildpro - the electronic encyclopaedia and library for wildlife information, books and documents about wildlife
 

WAHID (World Animal Health Information Database) provides information on veterinary status and animal diseases in countries all over the world and is a part of OIE, (World Organisation for Animal Health).

Find litteratur

Søg i bibliotek.dk

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)