logo

KUB Copyright Service: Generelt om ophavsret

Citater

”Lov om ophavsret §22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.”

Citater

- skal indskrænkes til det absolut nødvendigste.
- må kun være en mindre del af det værk, der citeres fra.
- skal have et formål i det værk, du selv skriver.
- må kun udgøre en mindre del af dit eget værk.
- skal markeres, så det tydeligt fremgår, hvor citatet begynder og hvor det slutter.
- skal kildeangives; du skal præcist fortælle, hvor citatet stammer fra.

Ophavsret: Grundlæggende regler & undtagelser

Ved anvendelse af andres værker gælder følgende hovedregler:

 • Ophavsretten tilhører den eller de personer, der har skabt værket - uanset om det er en tekst, et billede, en forelæsning, et diskussionsindlæg, en oversættelse eller andet. Ophavsretten til et værk udløber 70 år efter ophavsmandens død.
 • 70 år efter ophavsmandens død gælder reglerne om ”Droit moral”, også kaldet de ideelle rettigheder. De indebærer bl.a., at ophavsmanden har krav på at blive nævnt ved brug af værket, samt at værket ikke må benyttes på en krænkende måde, jf. Ophavsretslovens § 3.
 • Et værk kan have flere ophavsmænd, der således deler ophavsretten.
 • Du må gerne gengive beskyttede værker, hvis du har fået tilladelse fra samtlige rettighedshavere (forfattere, illustratorer, forlag mv.) eller hvis Ophavsretsloven indeholder undtagelsesbestemmelser, f.eks. §§ 23-24a om gengivelse af kunstværker. Det er dit eget ansvar om du har undersøgt sagen tilstrækkelig grundigt.
 • Du må - i et vist omfang - kopiere værker til privat brug.

Ophavsret i forhold tekstmaterialer (litterære værker)

Hvad må jeg godt?

 • Du må gengive tekster - også værker i deres helhed - hvis ophavsmanden har været død i 70 år.
 • Du må altid referere til et litterært værk.
 • Du må citere fra alle tekster.

Husk altid at nævne navn på ophavsmændene ved brug af deres værker, selvom ophavsretten er udløbet.

Det betragtes ikke som citat i ophavsretslig forstand, hvis du citerer tekster, der ikke er underlagt ophavsret, f.eks. love, betænkninger, domme etc. Du må derfor godt gengive en hel dom.


Hvad må jeg ikke? 

 • Du må ikke citere mere end strengt nødvendigt.
 • Udgive andres værker som dine egne - heller ikke selvom ophavsretten er udløbet.
 • Gengive billeder, der indgår i en tekstsammenhæng (f.eks. i en bog), hvis ophavsmændene til billederne ikke har været døde i 70 år, medmindre, du har fået tilladelse af rettighedshaver.

E-materialer

Hvad må jeg godt? 

 • Du må gerne linke direkte til det pågældende e-materiale (kaldes også at dybde-linke). Ved licensbelagt materiale virker dette dog kun, hvis modtageren selv har adgang til den pågældende ressource.
 • Som KU-underviser eller KU-studerende må du digital kopiere inden for rammerne af aftalen med Copydan Tekst & Node.
   

Hvad må jeg ikke?

 • Du må ikke videresende e-materialer (e-bøger, elektroniske tidsskrifter etc.), du f.eks. har hentet via REX og distribuere det til andre via e-mail eller Dropbox. 

Billeder

Hvad må jeg godt?

 • Du må gengive billeder, hvor ophavsretten er udløbet. Husk at angive navn på kunstner.
 • Gengive detaljer af et billede, hvis det har en funktion i dit eget værk (så gælder det som et citat).
   

Hvad må jeg ikke?

 • Du må ikke fotografere et beskyttet billede, f.eks. et maleri, og gengive fotografiet til offentligheden.
 • Forvanske eller ændre et beskyttet billede og gengive det til offentligheden.


Særligt om fotografier:

 • Fotografier deles i to kategorier: Fotografiske billeder og fotografiske værker. Forskellen er, at fotografiske billeder ikke opfylder originalitetskravet til at være værker.
 • Fotografiske billeder er beskyttet i 50 år efter udløbet af det år, hvor billedet blev fremstillet. Overgangsregler medfører, at billeder fra før 1970 ikke er beskyttede. Det er således kun billeder taget efter 1. januar 1970, der er beskyttet i 50 år.
 • Fotografiske værker er som alle andre værker beskyttet efter 70års-reglen.
 • Vær opmærksom på at fotografen sikkert selv synes, at hans billede er et værk uanset, hvad du mener om fotografiet.

Film

Du må

- gengive mindre dele af en film.

Du må ikke

- gengive et enkelt billede fra en film, da det i så fald vil være beskyttet som et fotografi.

Håndskrifter

Håndskrifter er også omfattet af Ophavsretsloven. Ved ældre håndskrifter bør du undersøge om brugen af håndskriftet er beskyttet på anden måde. Det er altid en god idé at sikre sig tilladelse fra ejeren af håndskriftet - især ved private ejere og udenlandske institutioner.

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)