logo

KUB Copyright Service: Som borger

Creative CommonsCreative Commons
er en standardiseret metode til at markere i hvilken udstrækning, man accepterer at ens værk bliver brugt, delt og kopieret.

Ophavsret: Privat brug


Dette er ikke en vejledning i ophavsret - kun få af de vigtigste elementer berøres.

Den generelle hovedregel er, at et værk er beskyttet indtil 70 år efter ophavsmandens død. Efter dansk ret behøver man ikke at foretage sig noget for at erhverve ophavsret til de værker, man skaber. Eneste krav er, at værkerne skal være originale og af et vist omfang – have det, der kaldes værkhøjde.

For dyberegående vejledning henvises til

   

 

Kopiering til privat brug

Ifølge Ophavsretslovens § 12 kan man i et vist begrænset omfang kopiere til privat brug. Her er nogle få eksempler:

Du må

- kopiere en artikel til brug for sig selv og din nærmeste familie eller nære venner eller kolleger.
- kopiere en sang i 30 eksemplarer til datterens konfirmation.

Du må ikke

- kopiere en cd eller en film, du har lånt eller lejet.
- bryde en kopibeskyttelse - heller ikke på materialer, du har købt lovligt.
- tjene penge på at distribuere sådanne kopier.

 

Det er aldrig tilladt at kopiere ulovligt kopieret materiale.

 

Du skal være opmærksom på, at du selv har ansvaret for om du krænker ophavsretten; ukendskab til reglerne fritager ikke for ansvar.

Især ved kommerciel udnyttelse af andres værker er det vigtigt at undersøge sagen konkret. I den forbindelse skal du bl.a. være opmærksom på, at ét værk kan have mere end én ophavsmand; et simpelt eksempel er en bog, hvor teksten er skrevet af en person, som har overladt billedsiden til en eller flere fotografer. Alle ophavsmænd skal have været døde i 70 år før værket er frit.

Ophavsretslovens § 12 ser i sin helhed sådan ud:

§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at

  1. opføre et bygningsværk,
  2. fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,
  3. fremstille eksemplarer af edb programmer i digitaliseret form,
  4. fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller
  5. fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om

  1. musikværker,
  2. filmværker,
  3. litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,
  4. værker af brugskunst eller
  5. kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

Brug af Det Kongelige Biblioteks materialer

Det Kongelige Biblioteks store samlinger stilles i stadig stigende omfang gratis til rådighed på internettet. Har du brug for et bestemt billede el.lign. kan du købe digitaliseringer af materiale fra bibliotekets samlinger. Digitaliseringerne sælges i flere forskellige opløsninger, alt efter om de skal bruges på internettet eller som billeder i høj kvalitet til trykt materiale.

Se nærmere om bibliotekets krav til brug af bibliotekets materiale her: http://www.kb.dk/da/kb/copyright

Cookiepolitik (dansk) / Cookie policy (English)